Školský vzdelávací program

22.02.2010 11:52

 

Školský vzdelávací program

 Hráme sa v rozprávkovej krajine

 

Charakteristika programu:

            Materská škola je po rodine najdôležitejším sociálnym prostredím dieťaťa. V predškolskom veku získava dieťa mravné návyky, spôsoby kultúrneho správania, základy životného štýlu a celého života. Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo. Kedy je dieťa šťastné? Vtedy, keď je zdravé, keď cíti lásku a uznanie, keď je činné, keď cíti že ,,už je veľké“, že rastie, že to dokáže samo. V materskej škole je to vtedy - keď je pre dieťa šancou i výzvou. Šancou, ak je schopná uspokojovať potreby detí, akceptovať ich možnosti, priblížiť výchovu detskej prirodzenosti, prispôsobiť sa k dieťaťu. Výzvou, ak dokáže dať priestor na aktívny rozvoj dieťaťa, ak podnecuje jeho zvedavosť, tvorivosť, neustály osobnostný rast, ak sa dieťa chce, môže a vie rozvíjať aj samo. Dnešným deťom chýba ,,citový balzam“, ktorí deti predchádzajúcich generácií nachádzali v rozprávkach, v rozprávaní rodičov a starých rodičov a v prežívaní rôznych rodinných udalostí a tradícií. Naším cieľom je vychovávať deti pomocou lásky, tolerancie a empatie bez čoho nemožno rozvíjať osobnosť dieťaťa. Práve preto kladieme citovú výchovu na popredné miesto.Pre všestranný rozvoj osobnosti detí, pre ďalšie rozvíjanie ich poznatkov, schopností a úspešné začlenenie do života, má veľký význam hra a rozprávka. Cez konanie hrdinov v rozprávkach deti spoznávajú a posudzujú dobro a zlo, vedia odsúdiť konanie ,,záporných“ hrdinov, oceniť konanie kladných hrdinov. Hra a rozprávka dominuje v celom komplexe výchovno- vzdelávacej práce a my si to uvedomujeme.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania vyplývajúce z nášho programu sú:

  • Kultivovať estetický prejav dieťaťa·      
  • Utvárať trvalý, pozitívni vzťah k literárnemu a dramatickému umeniu.·      
  • Rozvíjať vyjadrovacie schopnosti.·      
  • Pomáhať dieťaťu chápať základné princípy mravnosti·      
  •  Rozvíjať citový život·      
  • Obohacovať poznanie 

Učebné osnovy

 1. PANI JESEŇ ČARUJE  (JESEŇ)

        Vitajte v materskej škole (szeptember)

        Jeseň klope za dverami (október)

        Jesenné cestovanie (november)

2. ROZPRÁVKY ZIMNEJ VÍLY (ZIMA)

        Tešíme sa na zimné sviatky (december)

        Zimná víla u nás (január)

        Dovidenia Zimná víla! (február)

3. JARNÝ VÝLET (JAR)

        Príroda sa prebúdza (marec)

        Slniečko sa zobudilo (apríl)

        Keď všetko kvitne (máj)

4. LETO V ROZPRÁVKOVEJ KRAINE (LETO)

        Objavujeme svet okolo nás (jún) 

—————

Späť