A gyermek Magyar Tanítási Nyelvű Óvodába való beíratásának feltételei

 

Az óvodába általában a háromtól hat éves korú gyermekek járhatnak. Amennyiben lehetséges (az óvoda kapacitása engedi) és biztosítottak a feltételek, az óvodalátogatásra felvehetők a 3 éven aluli gyermekek is. A gyermeket a törvényes képviselő írásbeli kérvénye alapján lehet az óvodába felvenni az adott iskolai év folyamán, vagy a következő iskolai évre. A kérvényt a gyermek törvényes képviselője az óvodában veszi át és a kitöltött kérvényhez a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást csatol. Ha hátrányos helyzetű (speciális bánásmódot igénylő) gyermekről van szó a gyermek törvényes képviselője a kérvényen és az orvosi igazoláson kívül a tanácsadói – és megelőzői intézmény szakemberétől is szakvéleményt ad át az igazgatónőnek. A speciális bánásmódot igénylő gyermeket csak abban az esetben lehet felvenni, ha megfelelőek a neveléséhez és oktatásához a feltételek. A beíratkozás a következő évre február 15. és március 15. között történik, ha van hely, akkor bármikor az év folyamán. A gyermek óvodába való felvételéről az óvodavezető dönt az 596/2003 – as törvény 13. bek. a) pont  5 § - sa alapján (podľa §5ods.13 písm.a) zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) és  a 306/2008 törvény nyilatkozata alapján (Vyhláška MŠ SR č.306 / 2008 Z.z o MŠ ). 

A beiratkozás pontos idejét a következő tanévre az igazgató a fenntartóval való egyeztetés után teszi nyilvánossá az óvoda épületében és más hozzáférhető helyen, általában az adott kalendáriumi év február 15 – március 15 között.

Előnyben részesíti az óvoda az 5. életévet betöltött gyermekeket és az iskolai látogatást halasztott gyermekeket. A további feltételeket az óvodavezető az iskolatanáccsal  és a pedagógiai tanáccsal tárgyalja meg és nyilvánossá teszi.

Az óvodalátogatást megkezdő gyermek egészségéről a szülő becsületbeli nyilatkozatot ad le, kitölti a nyilvántartási lapot és információt ad az óvodapedagógusoknak az adaptációs lap, vagy a diagnosztizáló dokumentum kitöltéséhez (az óvodapedagógusok döntése alapján). Ha hátrányos helyzetű (speciális bánásmódot igénylő) gyermekről van szó a gyermek törvényes képviselője a kérvényen és az orvosi igazoláson kívül a tanácsadói – és megelőzői intézmény szakemberétől is szakvéleményt ad át az igazgatónőnek.

A felvételről (illetve a gyemek felvételét elutasító) írásos határozatot a gyermek törvényes képviselője legkésőbb az adott év április 30 – ig kapja meg, mégpedig abban az esetben, ha a beíratkozás időpontjában adta be, illetve ezen időponton kívüli beiratkozás esetén a kérvény beiktatásától számított 30 napon belül.

Az egészséges és a speciális bánásmódot igénylő gyermek óvodai felvételét adaptációs, vagy diagnosztizációs tartózkodás előzheti meg az óvodavezető és a gyermek törvényes képviselője közötti megegyezés alapján. Az óvodalátogatás formáját a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az óvodavezető. A csökkentett adaptációs készséggel rendelkező gyermek óvodalátogatását a gyermek egészséges fejlődése érdekében a törvényes képviselővel való megegyezés után és annak írásos kérelmezése alapján az óvodavezető meghatározott időre szüneteltetheti, amelyről írásos határozatot állít ki. Azokat a gyermekek, akik betöltötték 2. életévüket abban az esetben veheti fel az óvodavezető az óvodába, ha biztosítottak a megfelelő anyagi, személyi és egyéb feltételek.

 

 

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s VJM- Óvoda


Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od dvoch do šiestich rokov jeho veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.


Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 15. februára do 31. marca, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.


O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 13. písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle  § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 306/2008 Z. z.).


Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak sú vytvorené vhodné materiálne , personálne a iné potreby; vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak to dovoľuje kapacita materskej školy.


Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka konkrétnej materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

      

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu  s

potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.